Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

HADİ MESUT BAŞKAN GÖRELİM SENİ

GÜNDEM 23.05.2024 - 16:19, Güncelleme: 23.05.2024 - 16:24
 

HADİ MESUT BAŞKAN GÖRELİM SENİ

HADİ MESUT BAŞKAN GÖRELİM SENİ
HADİ MESUT BAŞKAN GÖRELİM SENİ DURDURMA KARARI ÇIKTI Balıkesir 1. İdare Mahkemesi durdurma kararı verdi. Karesi Belediye Başkanı olan Mesut AKBIYIK seçim döneminde bu kadar yüksek bina izninin nasıl verildiğini, yeşil alan olduğunu ve kamu zararını gündeme getirmişti. Bizde şimdi başkana sormak istiyoruz. Net inşaat tarafından yapımı devam etmekte olan bu inşaat ile ilgili, siz bu inşaatın yüksek bina ruhsatını iptal edecek misiniz? Traşlama yaptıracak mısınız? Yoksa seçim dönemindeki söylemlerinizi unutup görmezden mi geleceksiniz?     Balıkesir 1. İdare Mahkemesinden Karesi’de Net inşaat tarafından yapımı devam eden çok katlı binanın yürütmesinin durdurulması kararı çıktı. Bu karardan sonra Büyükşehirin ve Karesi Belediyesinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. İnşaat ile ilgili davacı olan Cüneyt SERTER; “Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Maltepe Mahallesi, 21067 Sokaktaki Eymen Kent Sitesinde ikamet eden ve site yöneticisi olan davacı tarafından, aynı mahallede bulunan 11658 ada, 3 parsel için tanzim edilen 23.01.2023 tarih ve K2607/A sayılı ve 23.01.2023 tarih ve K2607/B sayılı yapı ruhsatları ile bu ruhsatların dayanağı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 29/06/2017 tarih ve 777 sayılı kararı ile onaylanan Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Kuzey-Batı Karesi Geliştirme Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planının ve Balıkesir Büyüksehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih ve 306 sayılı kararı ile onaylanan Altıeylül ve Karesi İlçeleri (Kent Merkezi) 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının; dava konusu parsele 14 kat ruhsat verildigi ancak çevresindeki parsellere 3-4 kat ruhsat verildigi, inşaatın 15 metre uzağında benzin istasyonu bulunduğu, bölgedeki tek yeşil alan olduğu, diğer site sakinlerinin güneşten faydalanmasının engelleneceği, projenin altından ana su hattı geçtiği ileri sürülerek iptaline ve  yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini” istedi.   Bu isteme karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi savunmasında; “Usule ilişkin olarak, davanın süresinde açılmadığı, husumet yönünden işlemlerde dahli olmadığı davanın Karesi Belediye Baskanlığının husumeti ile görülmesi gerektiği; esasa ilişkin olarak, dava konusu Altıeylül ve Karesi İlçeleri (Merkez) 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile Karesi (Kuzeybatı) İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 (e) maddesi uyarınca; ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınarak ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde hazırlandığı, dolayısıyla müvekkil idare aleyhine haksız ve hukuki mesnetten yoksun olarak açılan davanın diğer nedenler yanında bu nedenle de yürütmenin durdurulması talebinin ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır” dedi.   Karesi Belediye Başkanlığı ise savunmasında; “Usule ilişkin olarak, davanın süresinde açılmadığı, davacının hukuki menfaatinin bulunmadığı, işlemlerin Balıkesir Büyüksehir Belediyesi tarafından yürütüldüğü; esasa ilişkin olarak, yapılan planlama öncesi analiz çalışmaları sonucunda, toplanan veriler ışığında yerleşime uygun olmayan bir alanın yerleşime açılması esas olarak mümkün olmadığı, dava konusu inşaat ruhsatı verme işlemi kesinleşmiş imar planlarına dayanmakta olup dava konusu işlemin sebep unsuru hukuka uygun olduğu, 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli şehir planları yapılırken tüm incelemeler, teknik araştırmalar yapılarak imara izin verildiği, davacının iddia ettiği gibi dava konusu yerin altından ana su hattı geçmediği, belirli mevzuat hükümlerine uyarak da benzin istasyonları civarında yapılaşmaya engel hiçbir husus olmadığı, dava konusu inşaat ruhsatı verilirken, imar planına aykırılığa neden olacak hususların olmamasına, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kriterinin yanı sıra imar planının bütünlüğü, genel yapısı, kapsadığı alanın niteliği ve çevrenin korunması gibi olgulara da dikkat edildiği, iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmadığı, verilen ruhsat, yapılan parselasyon işlemleri imar planlarına, hukuka, mevzuata tamamen uygun olduğu, ayrıca bahse konu inşaat ruhsatının iptali için Balıkesir 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/363 E sayılı dosyası ile yürütmeyi durdurma istemli baŞka bir dava açılmış olup mahkeme yürütmeyi durdurma talebini reddetmiş ve dava devam ettiği ileri sürülerek yürütmenin durdurulması talebinin ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.” İfadelerini kullandı.   Ama 1. İdare Mahkemesi; “Bu durumda, dosyadaki bilgi ve belgelerin, bilirkişi raporu ile birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu planlar ile plan revizyonu kapsamında yapılaşma değerlerinin olusturulduğu, imar planlarının revizyonunun gerekli olduğu anlaşılmış ise de; dava konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlarda yer alan 50 metre genişliğindeki yolun 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında gösterilmediği ve kademeli birliktelik ilkesine aykırı uygulama yapıldığı, dava konusu taşınmazın yoğunluk ve yapılaşma değerlerinin aynı konum ve özellikteki parsellerden çok yüksek değerlerde olduğu, dolayısıyla bölgedeki yoğunluk kademelenmesine aykırı bir nitelik taşıdığından planlama ilkelerine aykırılık oluşturduğu, 1/5000 ölçekli plan hükümlerinde belirtilen meskun alandaki ticaret+konut adaları, Gelişme alandaki diğer ticaret + konut adaları ifadelerinin plan gösterimlerinde bulunmadığı ve çelişkiye sebebiyet verdiği, uyumlu olmadığı, plan hükümlerinde belirtilen site yapılanmasını teşvik etmek için ada bazlı uygulamalarda %10 emsal artısı verileceğine ilişkin düzenlemenin isteğe göre farklı yoğunluklar oluşturmaya, yoğunluk artısına neden olabilecek uygulamaların, imar planlarının öngördüğü yapılaşma koşulları nüfus yoğunluğu ve nüfusun ihtiyacı olan kentsel sosyal donatı alanlarının oluşturulmasına yönelik hesaplamaları öngörüsüzlüğe iteceğinden imar planının özüne aykırı olacağı ve planın öngörülerini ortadan kaldıracağı ve planın dengelerinin bozulacağı, 1/1000 ölçekli plan notlarında “yapılaşma değeri %10 arttırılır “ ibaresi bulunmadığı halde, imar durumunda %10 ilave inşaat hakkı verildiği ve +%10 değerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ile çelistiği, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planının ve 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının davaya konu taşınmaza rastlayan kısımlarında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Maltepe Mahallesi, 11658 ada, 3 parsel için tanzim edilen 23.01.2023 tarih ve K2607/A sayılı ve 23.01.2023 tarih ve K2607/B sayılı yapı ruhsatları yönünden yapılan değerlendirmede; dava konusu yapı ruhsatlarına dayanak 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının yukarıda yer verilen gerekçelerle hukuka uygun bulunmadığı anlaşıldığından; hukuka aykırılığı yargı kararları ile saptanarak iptaline karar verilen imar planına dayalı olarak düzenlenen dava konusu yapı ruhsatlarında da hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Öte yandan, hukuka aykırı olduğu anlaşılan dava konusu imar planlarının ve planlara dayalı olarak verilen yapı ruhsatlarının tatbiki halinde telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağı anlaşılan dava konusu işlemin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesi uyarınca teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (7) gün içinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 29/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” diyerek YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ.    
HADİ MESUT BAŞKAN GÖRELİM SENİ

HADİ MESUT BAŞKAN GÖRELİM SENİ

DURDURMA KARARI ÇIKTI

Balıkesir 1. İdare Mahkemesi durdurma kararı verdi. Karesi Belediye Başkanı olan Mesut AKBIYIK seçim döneminde bu kadar yüksek bina izninin nasıl verildiğini, yeşil alan olduğunu ve kamu zararını gündeme getirmişti. Bizde şimdi başkana sormak istiyoruz. Net inşaat tarafından yapımı devam etmekte olan bu inşaat ile ilgili, siz bu inşaatın yüksek bina ruhsatını iptal edecek misiniz? Traşlama yaptıracak mısınız? Yoksa seçim dönemindeki söylemlerinizi unutup görmezden mi geleceksiniz?

 

 

Balıkesir 1. İdare Mahkemesinden Karesi’de Net inşaat tarafından yapımı devam eden çok katlı binanın yürütmesinin durdurulması kararı çıktı. Bu karardan sonra Büyükşehirin ve Karesi Belediyesinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

İnşaat ile ilgili davacı olan Cüneyt SERTER; “Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Maltepe Mahallesi, 21067 Sokaktaki Eymen Kent Sitesinde ikamet eden ve site yöneticisi olan davacı tarafından, aynı mahallede bulunan 11658 ada, 3 parsel için tanzim edilen 23.01.2023 tarih ve K2607/A sayılı ve 23.01.2023 tarih ve K2607/B sayılı yapı ruhsatları ile bu ruhsatların dayanağı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 29/06/2017 tarih ve 777 sayılı kararı ile onaylanan Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Kuzey-Batı Karesi Geliştirme Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planının ve Balıkesir Büyüksehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih ve 306 sayılı kararı ile onaylanan Altıeylül ve Karesi İlçeleri (Kent Merkezi) 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının; dava konusu parsele 14 kat ruhsat verildigi ancak çevresindeki parsellere 3-4 kat ruhsat verildigi, inşaatın 15 metre uzağında benzin istasyonu bulunduğu, bölgedeki tek yeşil alan olduğu, diğer site sakinlerinin güneşten faydalanmasının engelleneceği, projenin altından ana su hattı geçtiği ileri sürülerek iptaline ve  yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini” istedi.

 

Bu isteme karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi savunmasında; “Usule ilişkin olarak, davanın süresinde açılmadığı, husumet yönünden işlemlerde dahli olmadığı davanın Karesi Belediye Baskanlığının husumeti ile görülmesi gerektiği; esasa ilişkin olarak, dava konusu Altıeylül ve Karesi İlçeleri (Merkez) 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile Karesi (Kuzeybatı) İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 (e) maddesi uyarınca; ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınarak ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde hazırlandığı, dolayısıyla müvekkil idare aleyhine haksız ve hukuki mesnetten yoksun olarak açılan davanın diğer nedenler yanında bu nedenle de yürütmenin durdurulması talebinin ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır” dedi.

 

Karesi Belediye Başkanlığı ise savunmasında; “Usule ilişkin olarak, davanın süresinde açılmadığı, davacının hukuki menfaatinin bulunmadığı, işlemlerin Balıkesir Büyüksehir Belediyesi tarafından yürütüldüğü; esasa ilişkin olarak, yapılan planlama öncesi analiz çalışmaları sonucunda, toplanan veriler ışığında yerleşime uygun olmayan bir alanın yerleşime açılması esas olarak mümkün olmadığı, dava konusu inşaat ruhsatı verme işlemi kesinleşmiş imar planlarına dayanmakta olup dava konusu işlemin sebep unsuru hukuka uygun olduğu, 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli şehir planları yapılırken tüm incelemeler, teknik araştırmalar yapılarak imara izin verildiği, davacının iddia ettiği gibi dava konusu yerin altından ana su hattı geçmediği, belirli mevzuat hükümlerine uyarak da benzin istasyonları civarında yapılaşmaya engel hiçbir husus olmadığı, dava konusu inşaat ruhsatı verilirken, imar planına aykırılığa neden olacak hususların olmamasına, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kriterinin yanı sıra imar planının bütünlüğü, genel yapısı, kapsadığı alanın niteliği ve çevrenin korunması gibi olgulara da dikkat edildiği, iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmadığı, verilen ruhsat, yapılan parselasyon işlemleri imar planlarına, hukuka, mevzuata tamamen uygun olduğu, ayrıca bahse konu inşaat ruhsatının iptali için Balıkesir 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/363 E sayılı dosyası ile yürütmeyi durdurma istemli baŞka bir dava açılmış olup mahkeme yürütmeyi durdurma talebini reddetmiş ve dava devam ettiği ileri sürülerek yürütmenin durdurulması talebinin ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.” İfadelerini kullandı.

 

Ama 1. İdare Mahkemesi; “Bu durumda, dosyadaki bilgi ve belgelerin, bilirkişi raporu ile birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu planlar ile plan revizyonu kapsamında yapılaşma değerlerinin olusturulduğu, imar planlarının revizyonunun gerekli olduğu anlaşılmış ise de; dava konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlarda yer alan 50 metre genişliğindeki yolun 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında gösterilmediği ve kademeli birliktelik ilkesine aykırı uygulama yapıldığı, dava konusu taşınmazın yoğunluk ve yapılaşma değerlerinin aynı konum ve özellikteki parsellerden çok yüksek değerlerde olduğu, dolayısıyla bölgedeki yoğunluk kademelenmesine aykırı bir nitelik taşıdığından planlama ilkelerine aykırılık oluşturduğu, 1/5000 ölçekli plan hükümlerinde belirtilen meskun alandaki ticaret+konut adaları, Gelişme alandaki diğer ticaret + konut adaları ifadelerinin plan gösterimlerinde bulunmadığı ve çelişkiye sebebiyet verdiği, uyumlu olmadığı, plan hükümlerinde belirtilen site yapılanmasını teşvik etmek için ada bazlı uygulamalarda %10 emsal artısı verileceğine ilişkin düzenlemenin isteğe göre farklı yoğunluklar oluşturmaya, yoğunluk artısına neden olabilecek uygulamaların, imar planlarının öngördüğü yapılaşma koşulları nüfus yoğunluğu ve nüfusun ihtiyacı olan kentsel sosyal donatı alanlarının oluşturulmasına yönelik hesaplamaları öngörüsüzlüğe iteceğinden imar planının özüne aykırı olacağı ve planın öngörülerini ortadan kaldıracağı ve planın dengelerinin bozulacağı, 1/1000 ölçekli plan notlarında “yapılaşma değeri %10 arttırılır “ ibaresi bulunmadığı halde, imar durumunda %10 ilave inşaat hakkı verildiği ve +%10 değerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ile çelistiği, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planının ve 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının davaya konu taşınmaza rastlayan kısımlarında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Maltepe Mahallesi, 11658 ada, 3 parsel için tanzim edilen 23.01.2023 tarih ve K2607/A sayılı ve 23.01.2023 tarih ve K2607/B sayılı yapı ruhsatları yönünden yapılan değerlendirmede; dava konusu yapı ruhsatlarına dayanak 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının yukarıda yer verilen gerekçelerle hukuka uygun bulunmadığı anlaşıldığından; hukuka aykırılığı yargı kararları ile saptanarak iptaline karar verilen imar planına dayalı olarak düzenlenen dava konusu yapı ruhsatlarında da hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Öte yandan, hukuka aykırı olduğu anlaşılan dava konusu imar planlarının ve planlara dayalı olarak verilen yapı ruhsatlarının tatbiki halinde telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkabileceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağı anlaşılan dava konusu işlemin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesi uyarınca teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (7) gün içinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 29/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” diyerek YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ.

 

 

Balıkesir HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve balikesirkulisgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.